Exempel på anslutning till en access databas.

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("dindatabas.mdb")